18 มกราคม 2552

ตัวชี้วัดงานเบาหวาน

ระดับ PCU
1.อัตราการคัดกรองประชาชนอายุ ≥ 35 ปี ขึ้นไป > 80 %
2.อัตราป่วย <4.6>
คลินิกเบาหวาน แผนกผู้ป่วยนอก
1.อัตราการส่งผู้ป่วยออกไปรับการรักษาต่อเนื่องที่สถานบริการใกล้บ้านใกล้ใจ>50 %
2.ร้อยละของผู้ป่วยที่มีระดับน้ำตาลอยู่ในเกณฑ์
2.1 ระดับดี หมายถึง ระดับน้ำตาล 70–140 mg% > 40%
2.2 ระดับพอใช้ หมายถึง ระดับน้ำตาล 141–180 mg% <40%>

2.3 ต้องปรับปรุง หมายถึง ระดับน้ำตาล ≥181 mg% <20%>
3.อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยเบาหวาน <30%>
งาน ER
1. ผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลันได้รับการช่วยเหลือภายใน 4 นาที 100%

งานผู้ป่วยใน
1.อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลันHypoglycemia (DTX <>

2.อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลัน Hyperglycemic coma (DTX ≥ 600 mg%)ของผู้ป่วยเบาหวานขณะนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล <30%>
3.อัตราการกลับมารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยเบาหวานใน 28 วัน โดยไม่ได้วางแผน Re-Admit) <2%

1 ความคิดเห็น:

  1. ตัวชี้วัดER

    ชื่อ การดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่มีน้ำตาลต่ำในงานER หายไปไหนคะ

    ตอบลบ